Free Internet Eraser 4.38.3

Free Internet Eraser 4.38.3

PrivacyEraser Computing Inc. – 0,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 7 phiếu
4 Stars User Rating
Free Internet Eraser is an Internet privacy software that protects your Internet privacy by permanently erase internet history and past computer activities. Even though, many of the tasks can be performed manually, Free Internet Eraser can automate this process for you. Free Internet Eraser allows you to erase history, erase Internet history, internet cache, cookies, address bar search history of your browser, and Window's temp folders, run history, search history, open/save history, recent documents and more. In addition, you can have Free Internet Eraser automatically clean your files when Windows is started or shutdown. Free Internet Eraser implements the US Department of Defense DOD 5220.22-M and NSA clearing and sanitizing standard, to gives you confidence that once deleted with Free Internet Eraser, your file data is gone forever and can not be recovered.

Tổng quan

Free Internet Eraser là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi PrivacyEraser Computing Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Free Internet Eraser là 4.38.3, phát hành vào ngày 17/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.38, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Free Internet Eraser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,9MB.

Người sử dụng của Free Internet Eraser đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Free Internet Eraser!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Free Internet Eraser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản